La Fundació

La Fundació

La Fundació
El Xiprer neix
per acollir i acompanyar

El Xiprer neix, com a projecte d’una comunitat cristiana l’any 1997, per acollir i acompanyar aquelles persones que, per diversos motius, pateixen solitud, pobresa, exclusió o marginació social. L’any 2015 es constitueix en fundació privada.

El fan possible els usuaris, voluntaris, col·laboradors, ciutadania de Granollers i comarca, i tota la gent que s’hi adreça i cerca valors de fraternitat i justícia. L’òrgan de govern de la Fundació El Xiprer és el Patronat que és el responsable de vetllar pel compliment de totes les accions i l’equip tècnic format per la gerente, el cap de magatzem, els responsables d’acció social i la responsable de la gestió de la neteja de les instal·lacions.

La Fundació El Xiprer és una entitat privada sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats, de forma permanent, a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts.