Projecte tècniques d’estudi

Justificació:
Aquest projecte neix de la necessitat de donar a conèixer les tècniques d’estudi aplicades a la realització d’un Certificat de Professionalitat, al col·lectiu de joves en situació irregular que sol·liciten l’arrelament per formació. Aquests joves tenen la obligació de cursar un CP i aprovar-ho com a pas previ a poder sol·licitar el permís de residència i treball. Durant els dos anys previs a l’obtenció del permís de residència per formació, aquests joves ja han realitzat formació en llegua catalana i castellana, a més d’assistir al projecte de parelles lingüístiques, i per tant tenen assolit un cert grau de comprensió i expressió, parlada i escrita.

Malgrat això, hem observat que tenen dificultat a l’hora de seguir la dinàmica d’estudi d’un curs intensiu de 5-6 hores diàries, amb una metodologia de classe teòrica i exàmens/controls regulars tipus test i de desenvolupament de conceptes. Així doncs, plantegem que es pugui fer un suport previ a la realització d’aquests CP amb unes accions formatives encaminades a assegurar la superació del curs.

Metodologia:

  • Grups de 3-5 persones per cada voluntari/ària orientador/a.
  • 2-3 hores, 1 dia per setmana durant un mes i mig o 6 sessions (temps entre la sol·licitud i la concessió del permís de residència)

Competències a treballar:

  • Actituds i hàbits d’assistència a les classes (puntualitat, atenció, participació, assistència (responsabilitat a l’hora d’avisar en cas d’absentisme)
  • Comprensió lectora (remarcar idees principals, anotar dubtes, etc.)
  • Comprensió d’escolta (presa d’apunts, aclarir dubtes, etc.)
  • Exercitar la realització d’exàmens (entendre la puntuació/penalització de les respostes no encertades, començar amb el que es te més clar, respondre amb concreció, etc.)

Material lectiu:

  • Exàmens tipus
  • Proves de comprensió lectora i resum de textos
  • Proves de dictat